«Важливість проходження практики студентами вищих навчальних закладів»

Насправді, навчальний процес у вищих навчальних закладах охоплює синтез навчання та проходження практику студентів. Безсумнівно, кожному студентові випускних курсів треба проходити певну практику з будь-якої спеціальності, що має, насамперед, велике значення. Розглянемо аспекти проходження практики для майбутніх випускників різних ВНЗ.

Взагалі, практика як елемент навчального процесу проводиться з метою закріплення і розширення знань, отриманих студентами в університеті; набуття необхідних практичних вмінь роботи за фахом в умовах виробництва; оволодіння передовими методами технології та праці. Зміст практики визначається програмами згідно з її видами (навчально-ознайомча, виробничо-технологічна, переддипломна і.т.д.)

До того ж, практика сприяє розвитку самостійної роботи студентів. В процесі проходження практики студенти навчаються самостійно відбирати і систематизувати інформацію в рамках поставлених перед ними завдань; застосовувати отримані знання на практиці; вивчати технологію й устаткування, що використовуються в рамках конкретного виробництва; розвивати навички роботи в колективі; здійснювати самоконтроль.

Окрім цього, однією з пріоритетних вимог потенційних роботодавців сьогодні є професійна компетентність працівника. Проходження виробничої практики дозволяє студенту оцінити рівень своєї компетентності та визначити необхідність її коригування в процесі навчання у вищому навчальному закладі.

Варто зауважити, що навчання за допомогою проходження практики необхідно розглядати як багатогранну діяльність студентів і викладачів, що спрямована на:

1) розробку викладачем індивідуальної програми практики, яка передбачає перелік основних питань, які підлягають самостійному вивченню студентом в умовах конкретного підприємства; термінів виконання індивідуальних завдань, а також збір фактичних матеріалів для підготовки курсових і дипломних проектів;

2) сприйняття, усвідомлення, переробку і оволодіння студентом інформації, отриманої в процесі навчання і в період проходження практики; бажання спробувати отримані у ВНЗ знання на практиці;

3) організацію викладачем самостійної, свідомої, раціональної, результативної діяльності студента з оволодіння навчальною інформацією, її застосування і закріплення на практиці.

У підсумку додам, що практика допомагає студенту усвідомити правильність обраного ним шляху. Проходження практики на підприємстві дає найбільш повну картину професійної діяльності. Молода людина виконує свою майбутню роботу, застосовує знання, вчиться діяти «тут і зараз». Прийняття рішень в реальних умовах дозволяє студенту максимально розкрити свої таланти і вміння. Протягом роботи він вчиться взаємодіяти з колективом і керівництвом. Основи субординації і професійного спілкування даються в найбільш зрозумілою і адаптованою формі. Саме в цей момент можна максимально поглибити і розширити свої знання.

Автор статті, Головаха А.

 

«Важливість проходження практики студентами вищих навчальних закладів» обновлено: 8 Листопада, 2021 автором: azurit